Terug Winkelwagen

'Taal op it spoar'

Lenie Dijkstra en Hiske Oosterhout

15-12-2019 15:00

Zaal Normaal + Theater arrangement
€29,25
€0,00
Zaal Normaal incl. consumptie
€19,75
€0,00
Zaal Rolstoelplaats incl. consumptie
€19,75
€0,00
Totaal
 
0
€0,00

Alde fedette Leny en rising star Hiske winnares fan it Concours de la Chanson Alliance Française 2017, treffe mekoar yn de Cees Bijlstra trein fan Arriva. Leny woe perfoarst op stap mei dizze trein dy't de namme draacht fan har ferstoarne freon, komponist en begelieder wêr't se sa lang mei wurke hat yn teater en foar radio en tv. Hiske stapt by tafal yn de Cees Bijlstra trein. Se fertelle en sjonge harren libbensferhaal mei selsspot en humor. Foar Leny rydt de trein achterút, werom nei alles wat wie en altyd bliuwt. Hiske rydt fol moed en energy foarút de ûnbestimde takomst yn. Mar hoe ûngelyk se ek lykje, se fine mekoar yn de muzyk fan Cees Bijlstra. It wurdt in meislepend ferhaal mei in sublime plot. Hiel persoanlik mar foar elk werkenber. Mei begelieding fan Addy Scheele (piano) en Anke Piersma (fluit en akkordeon). Voorstelling i.s.m. t Nut Gorredijk.

Maak er een compleet avond je uit van:
* theaterarrangement: Aanvang 19.15 uur (€ 29,25 incl. toegangskaartjes en pauzedrankje)

Waarschuwing

U heeft wijzigingen gemaakt zonder deze op te slaan. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten?

Ja Nee