Terug Winkelwagen

Fryaz

11-01-2020 20:15

Zaal Normaal + Theater arrangement
€24,50
€0,00
Zaal Normaal incl. consumptie
€15,00
€0,00
Zaal Rolstoelplaats incl. consumptie
€15,00
€0,00
Totaal
 
0
€0,00

FRYAZ

Wy bin Fryaz in âlde namme foar Friezen. Wy besjonge ús Fryske identiteit mei in teätrale ynslach. Tusken de sankjes troch besprekke we de meardere en somtiden djippere lagen fan ús Frysk wêzen en ús heitelân. Stean wy noch sa yn de wrâld as ús foarâlden? Feroarje wy ús DNA troch oare natoerlike omstannichheden as minske hannen? As bin we twongen om mei te gean yn it grutte gehiel sadat ús Frysk wêzen net oerlibbet? Leare ús bern noch ús memmetaal litte gean as.? Klinkt it no swiermoedich? Nee we dogge ditmei in knypeage mar FRYAZ bestiet út: Gjalt de Jong, Ietsje Meems, Paul Siemensma, Kees Hofstra, Douwe Dijkstra. Voorstelling i.s.m. t Nut Gorredijk.

Maak er een compleet avond je uit van:
* Theaterarrangement: Aanvang 19.15 uur (€ 24,50 incl. toegangskaartje en pauzedrankje)
* Theaterplate: Aanvang 18.00 uur (

Waarschuwing

U heeft wijzigingen gemaakt zonder deze op te slaan. Weet u zeker dat u deze pagina wilt verlaten?

Ja Nee